Flipped Classroom, capgira la classe!

Descripció de l’activitat

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe Inversa o Classe Capgirada)

Carrega lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Professorat de qualsevol nivell educatiu que desitgin iniciar-se en la pràctica de la modalitat de la classe capgirada o Flipped Classroom i/o en l’ús que permeti l’elaboració de materials didàctics multimèdia.

Requisits técnics dels participants

Coneixements bàsics del sistema operatiu (descàrrega i instal lació de programes) i del navegador. Disponibilitat de dispositius electrònics (ordinadors, tauletes, mòbils…) amb  micròfon i altaveus (o auriculars) i càmara de video o webcam, amb connexió a Internet.

Objetius

 • Conèixer el model  Flipped Classroom i les diferents adaptacions, els seus avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el paper i les competències del professorat i de l’alumnat en aquesta metodologia.
 • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
 • Experimentar amb les aplicacions que permeten dur a terme l’anomenadaflipped classroom i la generació de continguts educatius digitals.
 • Analitzar les transformacions necessàries per estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe capgirada.
 • Elaborar un projecte de classe capgirada orientat a un tema curricular.

 

Continguts

 • Mòdul 1 – El model Flipped Classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients. Planificació d’una activitat formativa basada en el model de la classe capgirada.
 • Mòdul 2 – Anàlisi d’experiències i propostes innovadores realitzades amb la metodologia de la classe capgirada. Selecció de materials didàctics
 • Mòdul 3 – Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis
 • Mòdul 4 – Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada. Disseny de l’activitat
 • Mòdul 5 -Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat

 

Metodología

La metodologia de treball és no presencial a través d’una aula virtual (Moodle) en el campus de l’Escola Virtual d’Espiral.

El curs està estructurat en diferents mòduls, cada un dels quals disposarà d’una temporalització determinada, tot i que les persones participants poden anar desenvolupant les activitats al seu propi ritme de treball dins cada mòdul de treball.

Els formadors realitzaran un guiatge dels participants qui seran els protagonistes del seu procés d’ aprenentatge amb l’ajuda dels materials i recursos que es posaran a la seva disposició.

I tot això es realitzarà a través del disseny d’una activitat formativa basada en laFlipped Classroom adaptada al nivell educatiu i als continguts triats pels propis participants.

Pla d’avaluació

A) Avaluació contínua d’aprofitament:
L’avaluació del curs es realitzarà a partir de:

  • El lliurament de les activitats de cada mòdul dins els terminis fixats pels formadors del curs.
  • La participació en els debats a l’aula virtual.
  • La participació en les reflexions i valoracions finals sobre els aprenentatges del curs.

Els criteris que d’avaluació dels participants són:

  • Implicació i constància en el desenvolupament de les activitats proposades
  • Interacció i participació en els fòrums així com les habilitades per a compartir i discutir sobre els temes proposats.
  • Realització d’intervencions basades en l’aplicació dels continguts del curs als casos particulars tractats.
  • Aportació d’intervencions amb reflexions pròpies i personals que proporcionin informació rellevant.
  • Tractament i cura de la informació digital.
  • Respecte per les idees i aportacions d’altres companys i aportació de criteris i arguments que permetin una discussió formal, respectuosa i significativa.

L’avaluació dels diferents mòduls consistirà en:

 Mòdul  Tasques Criteris d’avaluació 
 1 1. Participació en un fòrum de debat al voltant de les possibilitats del model Flipped Classroom

2. Planificació d’una acció didàctica concreta basada en el model Flipped Classroom

Participació en el debat amb un mínim d’una aportació original i una resposta/comentari a l’aportació d’un participant del curs  (10%)

Descripció de l’estructura i temporització d’una proposta didàctica (tema, seqüència…) en el format que faciliti l’equip de formadors (10%)

 2 3. Recerca i anàlisi d’experiències similars a la plantejada per cada participant.

4. Selecció de materials didàctics apropiats a l’experiència

Descripció d’un mínim d’una experiència amb el corresponent anàlisi d’aplicació a l’aula (10%)

Descripció de la font i els materials localitzats, acompanyat d’una breu descripció (10%)

 3 5. Generació de continguts digitals Creació d’un material específic orientat al Projecte de classe capgirada tot emprant eines i serveis treballats al curs (20%)
 4 6. Selecció de les eines i estratègies per al disseny d’una proposta didàctica basada en el model de classe capgirada i disseny de l’activitat Disseny en base a un model tecnopedagògic i concreció dels diferents ítems d’una proposta didàctica: títol, nivell educatiu i etapa, objectius, metodologia, gestió de l’aula, recursos i eines, i avaluació. (40%)
 5 7. Disseny de l’avaluació de l’activitat

8. Participació en un debat al voltant de les conclusions extretes i la viabilitat de la implantació de l’activitat d’aprenentatge dissenyada

Concreció del sistema d’avaluació de l’activitat.

Aportació mínima d’una intervenció en el debat

 

B) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits d’acreditació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

-Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: les tasques hauran de ser valorades positivament.

-Lliurar les activitats proposades dins el termini preestablert pels formadors.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formadors

Joan PadrósJoan Padrós @joanpadros

Llicenciat en Biologia. Professor del CFA Palau de Mar de Barcelona. Professor col·laborador de Competències TIC a la UOC. Formador de formadors (Generalitat de Catalunya). Formador de formadors en diferents institucions (Departament d’Ensenyament, UOC, etc).

 

 

Xavier SuñéXavier Suñé @xsune

Professor tècnic de F.P.  Assessor en tecnologies aplicades a l’educació  al Servei Educatiu del Tarragonès i  tècnic docent a l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formador i Consultor a l’ICE de la URV, en Postgraus de la UOC i la URV.

 

 

Inscripció